การฝึกอบรมและการศึกษา

การฝึกอบรมและการศึกษา

บริษัท ไทยคูลิ่งเทาเออร์ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบัน
เรายังทำงานและแบ่งปันความรู้ของเรากับผู้อื่น ให้การสนับสนุนงานวิจัยการนำคูลิ่งเทาเออร์ไปใช้งานในลักษณะต่างๆ ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชมงคล (วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ) ฯลฯ
บริษัท ไทยคูลิ่งเทาเออร์ยังให้การสนับสนุนทางเทคนิคทั้งภาครัฐและเอกชน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

แหล่งการเรียนรู้