Special design MODEL:
การออกแบบพิเศษ

ให้ฝันของคุณเป็นจริง

นอกเหนือจากรุ่นมาตรฐานของเรา (TCC, TSC และ TSM) แล้ว บริษัทไทยคูลิ่งเทาเออร์ ยังสามารถให้บริการออกแบบคูลิ่งเทาเออร์แบบพิเศษตามความต้องการของคุณ ดังต่อไปนี้

นวัตกรรมในรูปแบบ

Model FCC: รุ่น FCC

Forced draft cross flow cooling tower (film type filler)
พัดลมอัดอากาศแบบไหลตั้งฉากชนิดแผ่นฟิลม์

Model NSN: รุ่น NSN

Fanless jet tower
เจ็ตคูลิ่งเทาเออร์ แบบไร้พัดลม

เจ็ตคูลิ่งเทาเออร์ แบบไร้พัดลม นี้ใช้พลังงานจากหัวฉีดในการดูดให้อากาศไหลขึ้นหรือไหลลง เข้าไปในคูลิ่งเทาเออร์ เพื่อให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของคุณ เช่น ไม่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับโมเตอร์ไฟฟ้าได้

Model TCK: รุ่น TCK

Induced draft cross flow closed type cooling tower
พัดลมดูดอากาศแบบไหลตั้งฉากระบบปิด

รายละเอียดสำหรับ คูลิ่งเทาเออร์ชนิดปิด (TSK & TCK) หรือโมเดลอื่นๆ กรุณาติดต่อวิศวกรฝ่ายขายของเรา

ไฟสปอร์ตไลท์

งานบริการ & สนับสนุน

นอกจากการขายคูลิ่งเทาเออร์ เรายังมีบริการหลังการขาย ซึ่งบริการนี้ครอบคลุมถึง การออกตรวจที่หน้างาน และการให้คำแนะนำ จากผู้เชี่ยวชาญของเรา ในการป้องกัน/หลีกเลี่ยง ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับ คูลิ่งเทาเออร์ เพื่อช่วยคุณในการจัดการ เพื่อลดอุบัติเหตุหรือการสูญเสียจากคูลิ่งเทาเออร์ เชิญตรวจสอบบริการที่เราเสนอหรือติดต่อเราเพื่อบริการเฉพาะ