โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเลือกขนาดคูลิ่งเทาเออร์

โปรแกรมนี้ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตและอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกขนาดคูลิ่งเทาเออร์แทนการใช้แผนภูมิ เพื่อกำหนดขนาดคูลิ่งเทาเออร์ได้อย่างรวดเร็ว เริ่มจากตัวอย่างต่อไปนี้หรือไปที่โปรแกรมหลักโดยตรง

โปรแกรมเลือกขนาดคูลิ่งเทาเออร์

ตัวอย่างที่ 1:

อัตราการไหลของน้ำ = 5,000 l/min มีอุณหภูมิน้ำไหลเข้า = 46oC, อุณหภูมิน้ำไหลออก = 36oC ที่ อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ = 29oC

approach = Toutlet - Twet = 36 - 29 = 7oC

range = Tinlet - Toutlet = 46 - 36 = 10oC

1. เริ่มโปรแกรมโดยกรอกข้อมูลทั้งหมด พร้อมหน่วยที่เหมาะสมดังแสดงในรูปที่ 1 ด้านล่างจากนั้นกดปุ่ม Submit

จากตัวอย่างนี้ อัตราการไหลของน้ำ = 5,000 l/min, Tinlet = 46oC, Toutlet = 36oC, Twet = 29oC

รูปที่ 1 ใส่ข้อมูลที่จำเป็นลงในหน้าหลัก

ผลลัพธ์

2. ผลลัพธ์แสดงในหน้าถัดไป (รูปที่ 2-3) ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก (รูปที่ 2) คือด้านบนที่แสดงค่าของ อุณหภูมิ อัตราการไหลของน้ำ และค่าภาระทางความร้อน ในแต่ละตัวแปร จะมีปุ่ม +Unit ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ ค่าจะเปลี่ยนตาม หน่วยที่เปลี่ยนไป

ข้อมูลเกี่ยวกับคูลิ่งเทาเออร์ที่เลือกแสดงในโน้ต

รูปที่ 2. แสดงส่วนบนของผลลัพธ์จากโปรแกรม

3. ส่วนที่สอง (รูปที่ 3) แสดงกราฟของแผนภูมิเลือกคูลิ่งเทาเออร์ พร้อมแสดงจุดที่เลือก และรายการตัวเลือกรุ่นต่างๆ ที่เป็นไปได้ จะเห็นได้ว่ามีการเลือกขนาดจะกำหนดขนาดที่สูงขึ้นถัดไป ในตัวอย่างนี้ เลือกขนาดโมเดล 450RT

รูปที่. 2. แสดงผลลัพธ์จากโปรแกรมบนแผนภูมิเลือกคูลิ่งเทาเออร์

ตัวอย่างที่ 2:

จากตัวอย่างที่ 1, ถ้าอัตราการไหลของน้ำลดลง 10 เท่า หรือ เท่ากับ 500 l/min ในกรณีนี้ โปรแกรมจะไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะค่าภาระทางความร้อนน้อยกว่าที่กำหนด คุณสามารถหาคำตอบได้โดยการคูณต่าอัตราการไหลด้วยค่าแฟตเตอร์ เช่น 10 หรือ 100 เท่า และเมื่อได้คำตอบ ให้เอาค่า ขนาดคูลิ่งเทาเออร์ที่ได้หารด้วยแฟตเตอร์ที่คูณในตอนแรก เช่น คูณค่าอัตราการไหลด้วย 100 จะได้อัตราการไหลเท่ากับ 50,000 l/min โปรแกรมจะให้ขนาดคูลิ่งเทาเออร์เท่ากับ 4,103 RT ดังขนาดคูลิ่งเทาเออร์ สำหรับอัตราการไหล 500 l/min เท่ากับ 4103/100 = 41 RT และขนาดโมเดลรุ่นถัดไปคือ 45 RT

ต้องการใช้โปรแกรมการเลือกของเราให้คลิกที่ลิงค์นี้

โปรแกรมการเลือกขนาดคูลิ่งเทาเออร์